SUMMER SPECIAL SHOPPING

Legal Adoption of a child.

QuestionsCategory: Legal AdviceLegal Adoption of a child.
Anonymous asked 3 years ago

As I am a happily married to my dear wife and we are comfortable in sharing with each other. But according to the doctor it’s been confirmed that I have some problem in reproductive parts so I can’t support my wife in the reproduction process. As both of us are aware about the medical treatments, tools and vast technology to the problem, but my wife is planning to adopt a child and I support her decision. We believe that adoption is more like a gift to parents who don’t have their own child. But the only problem is; is this decision right that we want to adopt or what if it creates a problem in future. If it’s safe and right, we would wish to understand the legal rights and procedures for adoption?

If you like this post, please hit the like button or Comment below:
1 Answers
WiseFemale Staff answered 3 years ago

तपाईल्ेो धर्मपुत्र अथवा धर्मपुत्री राख्न सक्नुहुन्छ । यो बाबुआमा तथा बच्चा दुवैको लागि उपहार नै सरह हुन्छ । समाजमा कानूनी प्रकृया नपनाइकन पनि धर्मपुत्र अथवा धर्मपुत्री राख्ने गरेको पाईन्छ । तर यसो गर्दा यदि चित्त नबुझेमा त्यसलाई कानूनी रुपमा बदर गराउन र त्यस्तो धर्मपुत्र अथवा धर्मपुत्रीले पनि बाबुआमाको रुपमा दावीगरी अधिकार जमाउन समस्या आइपर्दछ ।
धर्मपुत्र अथवा धर्मपुत्री राख्ने कानूनी प्रकृया ः
त्यसकारण धर्मपुत्र अथवा धर्मपुत्री राख्न चाहेमा कानूनी प्रकृया पूरा गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्दछ र धर्मपुत्र अथवा धर्मपुत्री राख्ने र वस्ने विच उमेरमा कम्तीमा तीस वर्षको फरक हुनुपर्दछ । त्यसपछि धर्मपुत्र अथवा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्ति कानूनी रुपमा आमाबुवा र बस्ने बच्चाबच्ची कानूनी रुपमा छोराछोरी सरह हुन्छ र त्यसपछि कुनै सन्तानको जन्म भएतापनि पहिला राखेको धर्मपुत्र अथवा धर्मपुत्री बदर हुँदैन ।
सम्पत्तिमा हक
निजले आफुलाई जन्माउने पटिृको नभई धर्मपुत्र अथवा धर्मपुत्री राख्ने बाबुआमाको अंशमा दावी गर्न पाउँछ । त्यस्तो बाबुआमाले धर्मपुत्र अथवा धर्मपुत्रीलाई खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेमा, शिक्षादिक्षा स्वास्थ्यउपचारको व्यवस्था नगरेमा बाबुआमासँग छोराछोरी सरह अंश लिन पाउँछ ।
धर्मपुत्र अथवा धर्मपुत्रीको लिखत बदर गराउन पाउने ः
त्यस्तै गरी धर्मपुत्र अथवा धर्मपुत्रीले पाल्ने बाबुआमालाई आफ्नै आमाबाबुसरह हेरविचार, पालनपोषण, औषधीउपचार गर्नुपर्दछ । यदि त्यस्तो नगरी घरको सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, बाबुआमालाई शारिरीक र मानसिक यातना दिने जस्ता कार्य गरेमा त्यस्तो धर्मपुत्र अथवा धर्मपुत्रीको लिखत बदर गर्न पाउँछन् । बदर भएपछि त्यस्तो धर्मपुत्र अथवा धर्मपुत्रीले जन्माउने पटिृको बाबुआमाको अंशमा दावी गर्न पाउँछन् ।

If you like this post, please hit the like button or Comment below: